Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij u ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
 Wij scoren een 9.4 op basis van 7 recensies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het crematorium Cremaere

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden betekent:

  • het crematorium: het crematorium Cremaere B.V., Damsluisweg 29, 1332 EA Almere.
  • de crematie: de verbranding van het lichaam conform artikel 49 tot en met 57 van de Wet op de Lijkbezorging staat. Onder crematie verstaan we ook de dienstverlening die hoort bij de verbranding. Denkt u bijvoorbeeld aan het gebruik van de afscheidsruimte en het bijzetten van de urn in de algemene nis van het crematorium.
  • de overeenkomst: de overeenkomst waarin de afspraken staan tussen het crematorium en de opdrachtgever voor de crematie.
  • de opdrachtgever: de persoon die het crematorium opdracht geeft voor een crematie en/of dienstverlening die hoort bij een crematie. De opdrachtgever is de persoon die de overeenkomst ondertekent.

Artikel 2

De algemene voorwaarden en huisregels gelden voor alle overeenkomsten, diensten en werkzaamheden die het crematorium sluit, aanbiedt en verricht.

Artikel 3

Indien sommige afspraken niet staan vermeld in de overeenkomst dan wel in de algemene voorwaarden worden vermeld, dan zijn deze afspraken pas dan geldig wanneer deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 4

Alle diensten van het crematorium hebben een besloten karakter. Ze zijn daarom niet voor iedereen toegankelijk. De medewerkers van het crematorium hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten, ook wanneer deze gebruikt worden voor een crematie dan wel gebruikt worden voor een afscheid.

Artikel 5

De diensten en ruimten van het crematorium moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Daarnaast moet altijd voldaan worden aan de bepalingen die zijn vastgelegd in de huisregels.

Artikel 6

Het crematorium voert de crematie en andere diensten uit tegen jaarlijks vastgestelde prijzen. De opdrachtgever kan deze prijzen opvragen bij het crematorium of lezen op www.cremaere.nl. De opdrachtgever betaalt de kosten.

Artikel 7

De opdrachtgever betaalt de rekening binnen veertien dagen na de factuurdatum. Deze regel geldt altijd, behalve wanneer schriftelijk een andere afspraak tussen crematorium en opdrachtgever is vastgelegd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor betaling, ook wanneer hij de opdracht namens iemand anders heeft gegeven. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Betaalt de opdrachtgever ook niet na een schriftelijke aanmaning, dan brengt het crematorium ook alle incassokosten in rekening. Wanneer het crematorium de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever tevens 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 100,-.

Artikel 8

Het crematorium mag het afgeven van de as opschorten:

  • tot de opdrachtgever alle afspraken is nagekomen uit deze en andere overeenkomsten;
  • tot de opdrachtgever en/of de nabestaanden het eens zijn over de bestemming van de as. Deze bepaling staat vermeld in de artikelen 18, 58 en 59 van de Wet op de Lijkbezorging.

Artikel 9

De opdrachtgever moet binnen vier maanden na de crematie een bestemming kiezen voor de as. Heeft de opdrachtgever na een schriftelijke herinnering geen bestemming gekozen, dan blijft de urn in de algemene nis. De opdrachtgever moet de kosten daarvoor betalen volgens de op dat moment geldende tarieven. Na maximaal één jaar mag het crematorium – na schriftelijke aanmaning aan de opdrachtgever dan wel dienst opvolger – de as verstrooien.

Artikel 10

In het geval van overmacht hoeft het crematorium zich niet te houden aan de gemaakte afspraken. Hiervoor hoeft het crematorium geen schadevergoeding te betalen aan de opdrachtgever. Met overmacht bedoelen we omstandigheden die het redelijkerwijs onmogelijk maken om de gemaakte afspraken na te komen. Onder overmacht wordt verstaan die omstandigheden die redelijkerwijs niet zijn toe te rekenen aan het crematorium zoals bijvoorbeeld te noemen stroomuitval of het te laat aankomen van het lichaam van een overledene.

Artikel 11

Het crematorium is alleen aansprakelijk voor schade als het crematorium de afspraken uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet goed uitvoert. Is er schade doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan is het crematorium niet aansprakelijk. Het crematorium mag altijd proberen de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. De opdrachtgever moet hieraan meewerken.

Artikel 12

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het materiaal en de inhoud van de kist. Het crematorium controleert de inhoud van de kist niet. De (inhoud van) kist dient te voldoen aan de voorwaarden die het crematorium hieraan stelt. Deze zijn te vinden in de huisregels van het crematorium en te raadplegen op www.cremaere.nl. Het crematorium sluit aansprakelijkheid voor schade uit, in welke vorm dan ook, als gevolg van schadelijke objecten of materialen in en aan de kist. De eventuele aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart het crematorium voor aanspraken van derden als gevolg van schadelijke objecten materialen in en aan de kist.

Artikel 13

Het crematorium is niet aangesloten bij de Landelijke Vereniging Crematoria (LVC). Het crematorium en de opdrachtgever proberen meningsverschillen samen op te lossen. Lukt dat niet, dan wordt in gezamenlijk overleg een arbiter aangewezen om te bemiddelen in het meningsverschil. Indien deze niets meer voor de partijen kan betekenen zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde, civiele rechter te Almere. Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

 

Almere, januari 2023