Logo-Cremaere-Kort-Def                                                                                                                 

Algemene voorwaarden voor het crematorium

Artikel 1 In deze algemene voorwaarden betekent:

a) het crematorium: het crematorium Cremaere B.V., Damsluisweg 29, 1332 EA Almere.

b) de crematie: de verbranding van het lichaam zoals in artikel 49 tot en met 57 van de Wet op de Lijkbezorging staat. Onder crematie verstaan we ook de dienstverlening die hoort bij de verbranding. Denkt u bijvoorbeeld aan het gebruik van de afscheidsruimte en het bijzetten van de urn in de algemene nis van het crematorium.

c) de overeenkomst: de overeenkomst waarin de afspraken staan tussen het crematorium en de opdrachtgever van de crematie.

d) de opdrachtgever: de persoon die het crematorium opdracht geeft voor een crematie en/of dienstverlening die hoort bij een crematie. De opdrachtgever is de persoon die de overeenkomst ondertekent.

Artikel 2 De algemene voorwaarden en huisregels gelden voor alle overeenkomsten, diensten en werkzaamheden die het crematorium sluit, aanbiedt en verricht.

Artikel 3 Indien sommige afspraken niet staan vermeld in de overeenkomst dan wel in de algemene voorwaarden worden vermeld, dan zijn deze afspraken pas dan geldig wanneer deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 4 Alle diensten van het crematorium hebben een besloten karakter. Ze zijn daarom niet voor iedereen toegankelijk. De medewerkers van het crematorium hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten, ook wanneer deze gebruikt worden voor een crematie dan wel worden gebruikt voor een afscheid.

Artikel 5 De diensten en ruimten van het crematorium moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Daarnaast moet altijd voldaan worden aan de bepalingen die zijn vastgelegd in de huisregels.

Artikel 6 Het crematorium voert de crematie en andere diensten uit tegen jaarlijks vastgestelde prijzen. De opdrachtgever kan deze prijzen opvragen bij het crematorium of lezen op www.cremaere.nl. De opdrachtgever betaalt de kosten.

Artikel 7 De opdrachtgever betaalt de rekening binnen veertien dagen na de datum van de feitelijke crematie (is factuurdatum). Deze regel geldt altijd, behalve wanneer schriftelijk een andere afspraak tussen crematorium en opdrachtgever is vastgelegd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor betaling, ook wanneer hij de opdracht namens iemand anders heeft gegeven. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Daarnaast zal er bij de aanmaning € 8,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Betaalt de opdrachtgever ook niet na een schriftelijke aanmaning, dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan een deurwaarder/incassobureau. Wanneer het crematorium de vordering ter incasso uit handen geeft, is de crematie-opdrachtgever tevens 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 100,-.

Artikel 8 Het crematorium mag het afgeven van de as opschorten: a) tot de opdrachtgever alle afspraken is nagekomen uit deze en andere overeenkomsten hierbij tevens te verstaan alle betalingen; b) tot de opdrachtgever en/of de nabestaanden het eens zijn over de bestemming van de as. Deze bepaling staat vermeld in de artikelen 18, 58 en 59 van de Wet op de Lijkbezorging.

Artikel 9 De opdrachtgever moet binnen vier maanden na de crematie een bestemming kiezen voor de as. Heeft de opdrachtgever na een schriftelijke herinnering geen bestemming gekozen, dan blijft de urn in de algemene nis. De opdrachtgever moet de kosten daarvoor betalen volgens de op dat moment geldende tarieven. Na maximaal één jaar mag het crematorium – na schriftelijke aanmaning aan de opdrachtgever dan wel diens opvolger – de as verstrooien. Hieraan zijn kosten verbonden conform de dan geldende tarieven.

Artikel 10 In geval van overmacht hoeft het crematorium zich niet te houden aan de gemaakte afspraken. Hiervoor hoeft het crematorium geen schadevergoeding te betalen aan de opdrachtgever. Met overmacht bedoelen we omstandigheden die het redelijkerwijs onmogelijk maken om de gemaakte afspraken na te komen. Onder overmacht wordt verstaan die omstandigheden die redelijkerwijs niet zijn toe te rekenen aan het crematorium zoals bijvoorbeeld stroomuitval of het te laat aankomen van het lichaam van een overledene. In de basis vindt de crematie plaats op de dag van aankomst bij het crematorium, echter wij houden ons het recht voor om bij onverwachte extreme drukte op de bepaalde dag, een ‘technische crematie’ te verplaatsen naar de dag erna, met een maximaal uitstel van totaal 15 uur gerekend vanaf 00.00 uur.

Artikel 11 Het crematorium is alleen aansprakelijk voor schade als het crematorium de afspraken uit de overeenkomst niet op tijd of niet goed uitvoert. Is er schade doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan is het crematorium niet aansprakelijk. Het crematorium mag altijd proberen de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. De opdrachtgever moet hieraan meewerken.

Artikel 12 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het materiaal en de inhoud van de kist. Het crematorium controleert de inhoud van de kist niet. De (inhoud van de) kist dient te voldoen aan de voorwaarden die het crematorium hieraan stelt. Deze zijn te vinden in de huisregels van het crematorium en te raadplegen op www.cremaere.nl. Het crematorium sluit aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, uit als gevolg van schadelijke objecten of materialen in en aan de kist. De eventuele aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart het crematorium voor aanspraken van derden als gevolg van schadelijke objecten materialen in en aan de kist.

Artikel 13  Bij de crematie mogen kisten gebruikt worden van massief hout of spaanplaat. De kist moet een vlakke bodem hebben, zonder poten, latten, e.d. In of aan de kist mogen geen kunststoffen en/of glazen voorwerpen zijn aangebracht. Daarnaast mogen in de kist geen dierlijke of humane (as)resten, batterijen, mobiele telefoons en alcoholhoudende dranken meegegeven worden. Een metalen binnenkist moet zijn verwijderd vóór aankomst bij het crematorium. Kisten gemaakt van karton of kunststoffen worden niet toegestaan tenzij vooraf overlegd met het crematorium. Mogelijke natuurlijke koelmiddelen zijn bij voorkeur verwijderd bij de kistsluiting, zij kunnen namelijk tijdens het verbrandingsproces als reststof achterblijven en zich vermengen met de as van de overledene. Gevolg hiervan kan zijn dat de hoeveelheid as niet meer past in de standaard urn van het crematorium en er derhalve een extra urn moet worden gevuld, hieraan zijn extra kosten verbonden. De overledene mag ook worden gecremeerd zonder kist. Voorwaarde hiervoor is wel dat de overledene op een houten opbaarplank ligt met een rand die minimaal 10 centimeter hoog is. Er mogen geen lichaamsdelen van de overledene zichtbaar zijn. Het lichaam moet zich dan bevinden in een omhulsel, zoals een doek of lijkwade e.e.a. vervaardigd van een natuurlijk product als bijvoorbeeld zijde, jute of katoen. Een pacemaker en/of defibrillator dienen voor aankomst bij het crematorium te zijn verwijderd. Heeft de overledene in de afgelopen 2 jaar een behandeling ondergaan middels jodium therapie I-125, I-131 en/of Lutetium 177 (radioactieve stoffen), dan moet dat vóór aankomst bij het crematorium kenbaar zijn gemaakt i.v.m. de veiligheid van onze medewerkers. Indien de opdrachtgever dan wel uitvaartverzorger dit niet meldt worden zij aansprakelijk gesteld voor alle schaden die Cremaere lijdt dan wel kan lijden, hieronder ook te verstaan de gevolgschade. De maximale buiten afmetingen van een kist zijn 107 x 90 x 217 cm (b x h x l) inclusief handgrepen en deksel. Bij een gewicht van meer dan 150 kilogram (overledene + kist) wordt verzocht dit vooraf bij ons crematorium te melden. Bij gewichten zwaarder dan een totaalgewicht van 150 kg geldt een opslag van € 50,00 op het basistarief van de crematie. Overleden personen met een totaal gewicht van meer dan 225 kg, kunnen niet in ons crematorium gecremeerd worden. Daarnaast geldt er een opslag van € 50,- indien er sprake is van een kartonnen uitvaartkist en indien er gebruik is gemaakt een of meerdere zakjes  BIO CAC 200, welke voor de kistsluiting niet zijn verwijderd.

Artikel 14 Het crematorium is niet aangesloten bij de Landelijke Vereniging Crematoria (LVC). Crematorium Cremaere bepaalt namelijk zelf, via een onafhankelijke stichting, aan welke regionale goede doelen zij wens te schenken.

Het crematorium en de opdrachtgever proberen meningsverschillen samen op te lossen. Lukt dat niet, dan wordt in gezamenlijk overleg een arbiter aangewezen om te bemiddelen in het meningsverschil. Indien deze niets meer voor de partijen kan betekenen zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde, civiele rechter te Almere.

Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

Almere, mei 2019

www.cremaere.nl